Informace k organizaci vyučování od 12. 4. 2021

Informace k organizaci vyučování od 12. 4. 2021

V návaznosti na mimořádné opatření vydané Ministerstvem zdravotnictví a podle pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR je od 12. dubna 2021 povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole v režimu týdenního střídání tříd. Ostatní třídy budou ve vzdělávání pokračovat distanční formou.

V týdnu od 12. do 16. dubna 2021 začnou školu navštěvovat třídy I., III. a V. A, v týdnu od 19. do 23. dubna 2021 třídy II., IV. a V.B.

Povinné vzdělávání distančním způsobem (podle rozvrhů s rozpisem synchronních a asynchronních hodin) pak bude probíhat vždy v týdnu následujícím.

Žáci mají povinnost podrobit se před začátkem vyučování, a to v pondělí a ve čtvrtek (v případě absence pak v den nástupu do školy) antigennímu testování. Po jeho absolvování s negativním výsledkem se účastní výuky za dodržení povinnosti nosit chirurgické roušky či respirátory třídy FFP2 po celou dobu pobytu ve škole. Žák s pozitivním výsledkem odchází v doprovodu zákonného zástupce domů. Další postup se bude řídit manuálem MŠMT.

Pro prezenčně vzdělávané žáky 1. – 4. ročníku je umožněn provoz školní družiny, v oddělení jsou zařazeni žáci jedné třídy. Budou-li děti navštěvovat ranní družinu, v uvedené dny (Po a Čt) proběhne testování tam.

Školní jídelna je v provozu, stravovat se v ní mohou pouze žáci v prezenční výuce, kteří budou automaticky přihlášeni. Nebudete-li mít o stravování svého dítěte zájem, odhlaste ho prosím ze stravování u vedoucí školní jídelny. Odběr obědů do jídlonosičů pro žáky v týdnu vyhrazeném pro distanční vzdělávání je možný po přihlášení u vedoucí ŠJ (jinak proběhne odhlášení opět automaticky).

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech. Týká se to i situace, kdy budou chtít zákonní zástupci žáků 1. – 3. ročníku dozírat na testování svého dítěte. Testování pak bude probíhat ve vyhrazené místnosti a za dodržení přísných hygienických opatření. Jak testování probíhá? Podívejte se na video: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=145s

Petr Jonáš, ředitel školy

Předchozí Velikonoční pětiboj ve 2. třídě
Další Informace o úpravě podmínek přijímacího řízení na střední školy